Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Obchodní podmínky internetového obchodu
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují základní pravidla, za kterých budou uzavírány a
realizovány kupní smlouvy mezi Tomášem Aljančičem, IČO 76497950, se sídlem Hradiště 22, 3788 33 Nová Bystřice (dále jen „dodavatel“) a spotřebiteli. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci
jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto
obchodních podmínek nepoužijí.

II. Údaje o dodavateli

Firma: Tomáš Aljančič
IČ: 76497950, DIČ: CZ 8808081524
Sídlo: Hradiště 22, 378 33 Nová Bystřice
Kontaktní údaje: shodné s firmou a sídlem dodavatele

III. Předmět prodeje

Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu je zboží vystavené na
www.nakupik.cz (dále jen „webové stránky“).

IV. Objednávka zboží

1. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky spotřebitele učiněné na webových stránkách
a přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je spotřebiteli zasláno na emailovou
adresu, kterou spotřebitel uvedl ve své objednávce. Odesláním objednávky spotřebitel
potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které pak tvoří
nedílnou součást kupní smlouvy. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a
platební podmínky. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů(změna ceny,
nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na webových
stránkách. V tomto případě bude spotřebitel dodavatelem kontaktován formou emailové pošty a
k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany
spotřebitele rovněž formou emailové korespondence.
2. Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany spotřebitele, pokud není schopen
objednané zboží dodat např. z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným
způsobem se změnila cena apod. V tomto případě dodavatel kontaktuje spotřebitele za účelem
domluvy na dalším postupu ve věci.
3. Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva
uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany
dodavatele jako zboží, které bude dodáno spotřebiteli. O tom, že některé zboží nemůže být
dodáno, bude spotřebitel informován dodavatelem emailovou poštou nebo telefonicky. Ohledně
poštovného a balného v tomto případě platí, že je v takovém rozsahu, jako kdyby byla
objednávka přijata v celé výši.
4. Dodání je realizováno dle volby spotřebitele buď osobním vyzvednutím na provozovně Hradiště 22, 378 33 Nová Bystřice, případně doručením na spotřebitelem uvedenou adresu prostřednictvím
přepravní služby či držitele poštovní licence (v případě dodání menších a středních zásilek).
Volbu způsobu dopravy v případě, že zboží nebude osobně vyzvednuto, činí dodavatel na
základě svých zkušeností s přepravními službami, kdy bere v úvahu především hmotnost,
rozměry, způsob balení a křehkost zboží. Zboží objednané spotřebitelem bude vyexpedováno ze
skladu dodavatele do 2 pracovních dnů a předáno dopravci.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na webových stránkách a zahrnuje v sobě daň z
přidané hodnoty v aktuální výši. Kupní cena bude účastníky stvrzena v emailovém přijetí
objednávky.
2. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží, přepravu a způsob platby. Úhrada těchto
nákladů se řídí ustanovením článku

VI. těchto OP.VI. Úhrada nákladů za dodání zboží, přeprava a způsob platby

Cena přepravy a způsob platby jsou uvedeny na webových stránkách u zvoleného druhu přepravy a
způsobu platby. Tyto náklady budou připočteny ke kupní ceně. V případě osobního odběru nejsou
dodatečné náklady účtovány.

VII. Způsob platby

Při osobním odběru v provozovně dodavatele je kupní cena placena v hotovosti při převzetí zboží, v
případě dodaní zboží dopravcem je možno zvolit buď platbu předem převodem na účet dodavatele s
uvedením variabilního symbolu – čísla, které obdrží spotřebitel od dodavatele při potvrzení objednávky,
nebo dobírkou (platba v hotovosti při převzetí od přepravce).

VIII. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Je­li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), má spotřebitel právo,
aby v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupil bez udání
důvodu od kupní smlouvy, a to ve lhůtě14 dnů ode dne převzetí zboží, a v případě, že předmětem
kupní smlouvy je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední
dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva
odstoupit od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

V případě, že spotřebitel hodlá odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě14 dnů, učiní tak písemně u
dodavatele na adresu jeho sídla, případně elektronicky na adrese: info@nakupik.cz Ve sdělení o
uplatnění práva odstoupit od smlouvy je třeba konkretizovat kupní smlouvu, od které je odstupováno
(např. číslem objednávky, datem koupě zboží apod.). Je­li odstupováno pouze ohledně některého zboží
(v případě, že kupní smlouva byla uzavřena na více druhů zboží), uvede spotřebitel rovněž tuto
skutečnost. Spotřebitel dále dodavateli sdělí číslo účtu pro vrácení kupní ceny.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit rovněž vzorový formulář:
https://www.exitshop.cz/files/697/files/odstoupeni-od-smlouvy-nakupik.cz.pdf

V případě odstoupení od kupní smlouvy budou spotřebiteli dodavatelem vráceny nejpozději do 14 dnů
všechny peněžní prostředky přijaté od spotřebitele, včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže spotřebitel
zvolil pro dodání zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, budou spotřebiteli vráceny náklady na
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí ­li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí dodavateli do 14 dnů od odstoupení
od kupní smlouvy vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal, tzn. zboží včetně příslušenství zboží a
všech dokumentů dodaných se zbožím. Pokud vrácení zboží již není dobře možné (např. bylo v mezidobí
zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být
vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může dodavatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu
škody a tento svůj nárok započíst a vrátit spotřebiteli o takovou částku snížené peněžní prostředky.

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží dodavateli (poštovné). V případě zboží, které
nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením
zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500,­ Kč.

IX. Práva z vadného plnění, reklamace

Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho
převzetí spotřebitelem. Projeví­ li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla
vadná již při převzetí. Je­li v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba
delší, lze právo z vad zboží uplatnit v této záruční době.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění
spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám
způsobil.

Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu se zbožím (dárky, propagační
předměty, apod.).

Uplatnění reklamace

Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před
uplynutím záruční doby.

Reklamaci zboží uplatňuje spotřebitel u dodavatele.

Při reklamaci zboží je nutno zboží bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho přepravě k
dodavateli.

Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi zboží.

Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.

Vyřízení reklamace

Jednáli se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.

Není­li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad
(výměnu), nebo týkáli se vada jen součásti zboží, výměnu takové součásti. Je­li však požadavek na
výměnu zboží nebo jeho součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze­li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Jedná­li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne­li spotřebiteli nárok na výměnu zboží nebo jeho
součásti, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného zboží, má spotřebitel právo
zboží vrátit (odstoupení od smlouvy).

Právo na dodání nového zboží (výměnu), nebo výměnu součásti zboží má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).

Nedojde­li k vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní­li spotřebitel právo na dodání nového
zboží bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou
slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodáno nové zboží
bez vad, vyměněna součást zboží nebo zboží opraveno, jakož i v případě, nedojde­li ke zjednání nápravy
v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace
včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství
zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím.

Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí zboží, které byly vyměněny v rámci opravy
zboží.

X. Ostatní

Vyplněním kontaktních údajů v objednávce spotřebitel souhlasí se zasíláním aktualit a informací o
akčních nabídkách produktů dodavatele. Tento souhlas lze kdykoli jednostranně a bezplatně odvolat
zprávou zaslanou na emailovou adresu info@nakupik.cz  Za tímto účelem spotřebitel odesláním
objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění za účelem nabízení obchodu nebo služeb
subjektům údajů.

Živnostenskou kontrolu dodavatele provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady. Dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor
nad dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou účinné od 1.1.2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a ujednání. Dodavatel si
vyhrazuje právo změnit tyto OP bez předchozího upozornění. Změna proběhne zveřejněním nových OP
na webových stránkách. Právní vztahy z kupní smlouvy se řídí OP platnými v den uzavření kupní
smluv

V Nové Bystřici dne 1.1.2016.

Tomáš Aljančič